Hållbarhet

Miljömässigt, socialt och etiskt ansvarstagande genomsyrar vårt arbete i alla led. Vi har ett aktivt och engagerat hållbarhetsarbete. Vårt mål är att bidra till en hållbar utveckling både lokalt och globalt. Vi värnar om den enskilda individen och om att vara en lyhörd, tillgänglig uppdrags- och arbetsgivare.

Topline Profil är miljö- och kvalitetscertifierade enligt ISO 14001:2015 och ISO 9001:2015

ISO 14001 är en internationellt accepterad standard som utgör grunden för fastställande av miljö- ledning, och som kan användas i alla typer av organisationer inom alla slags industrier. ISO 9001 bygger på ett antal grundläggande principer och används av miljontals organisationer världen över. Sammantaget handlar standarden om att organisationen ska utgå från kundernas behov och se över de interna arbetssätten för att minska kostnader. De positiva effekterna av ett fungerande kvalitetsledningssystem är effektivisering och ökad lönsamhet.

Topline har tydliga mål avseende tillväxt och lönsamhet och bidrar till samhällets utveckling genom att erbjuda arbetstillfällen samt effektiva lösningar till företag och organisationer. I vårt kvalitets-säkringsarbete ingår att följa samhällets avtal, lagar och regler samt säkerställa att vi har och följer nödvändiga tillstånd, licenser och liknande.

Som tjänsteproducerande företag har vi inte stor direkt påverkan på miljön men vi agerar medvetet för att ta vår del av miljöansvaret. Vi strävar efter att göra val med hänsyn till miljön i alla delar av verksamheten.

Vi arbetar för att reducera inköp av miljöfarliga produkter och i möjligaste mån ersätta dem med miljövänligare alternativ. Vi verkar ständigt för att förebygga föroreningar, reducera utsläpp och annan skada på miljön samt att förbättra miljöåtagande kopplat till en produkts hela livscykel.

Våra leverantörer ska följa all tillämpbar lagstiftning i det land där tillverkning och verksamhet bedrivs. Leverantörerna ska systematiskt verka för att minska sin verksamhets eventuella negativa miljöpåverkan och ständigt förbättra sin miljöprestanda.

Topline Profil arbetar aldrig direkt med fabriker i utlandet utan via grossister eller agenter. Dessa säkerställer att tillverkning och produktion sker i enlighet med FN:s barnkonvention och EU:s miljödirektiv via avtal mellan oss och våra samarbetspartners. Kontroller genomförs löpande av våra samarbetspartners och tillsammans med dem utvärderar vi samtliga leverantörer årligen.

Hållbarhetsansvarig hos oss är Lars Johansson (VD). Kontakta honom gärna för ytterligare information om vår kvalitets- och miljöpolicy: E-post

Vårt samarbete med New Wave Group

Vårt nära samarbete med New Wave Group är ett stöd i vår strävan mot de kvalitets- och miljömål vi satt upp. New Wave Group har samlat arbetet kring miljö och etik under begreppet CSR (Corporate Social Responsibility). CSR innebär att socialt, miljömässigt och ekonomiskt ansvar är sammankopplat till en helhet. De tre fokusområdena är: design och produktutveckling, inköp och produktion samt transport och logistik.

Produktutveckling är det första steget mot hållbara produkter. Klassisk design och bra kvalitet skapar förutsättningar för ett långsiktigt användande, vilket minimerar onödigt slöseri av jordens resurser.

Egna inköpskontor och CSR-personal i Asien

Hur en produkt tillverkas och under vilka förutsättningar är en viktig hållbarhetsfråga. New Wave Group har en hög ambition att alltid finnas nära tillverkningen. Därför har de egna inköpskontor med personal på plats i Asien som svarar för den dagliga kontakten med leverantörer, gör kvalitetskontroller och inspektioner. CSR-personal arbetar heltid med att besöka leverantörer och kontrollera så att tillverkningen sker med hänsyn till sociala och miljömässiga frågeställningar.

Transport och logistik

Transport och logistik är en nyckelfråga för New Wave Group. Verksamheten kräver ett välfungerande distributionsnät, som måste vara såväl effektivt som hållbart. En central del för att minska miljö- påverkan från transporter handlar om att påverka rederier och transportföretag. Framtidens sjöfart kommer att vara avgörande för både global handel och målet om minskade utsläpp. New Wave strävar också efter samlastning mellan bolagen, så att containrar och laster alltid är fyllda vid transport. Ökad lastningsgrad leder ofta, utöver att skona miljön, även till företagsekonomiska vinster.

New Wave Group är medlem i Textile Exchange, en internationell organisation som arbetar för en ansvarsfull expansion av världens textilbransch, med särskilt fokus på ekologisk bomull.

New Wave Group ingår i Swereas Kemikaliegrupp. Deras information om kemikalier och regel- verk utgör grunden till arbetet med att reducera och byta ut kemikalier till bästa tillgängliga alternativ, i linje med god tillverkningssed och miljöbalkens allmänna hänsynsregler.

Vissa produkter är Oeko Tex-certifierade. Oeko Tex är en miljöstandard som ställer hårda krav på vilka ämnen som får förekomma i plaggen. För att få certifikatet måste hela tillverkningskedjan och alla beståndsdelar bli godkända i ett oberoende test.

New Wave Groups uppförandekoden är utformad efter viktiga internationella konventioner som t.ex. ILO-konventionerna och FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. Den innehåller bland annat krav på minimilön, reglerad arbetstid och att inget barnarbete får förekomma.

New Wave Group är medlem i Amfori BSCI (Business Social Compliance Initiative), en organisation där företag från hela världen arbetar tillsammans för att förbättra arbetsvillkor i riskländer, under ledning av Foreign Trade Association.

Läs mer här